Regulamin sklepu

§1 Definicje

W niniejszym regulaminie przyjmuje się następujące definicje pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub

ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://cod.biz.pl/regulamin-sklepu/

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://cod.biz.pl/shop/ . Sklep jest własnością Centrum Odkrywania Doskonałości Ewa Gardyańczyk-Wojnowska z siedzibą 26-604 Radom, ul. Gen. Grota-Roweckiego 73F.  Numer REGON: 387089224, NIP: 6332043422

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci konsultacji online, szkoleń online oraz stacjonarnych oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 6. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 1. dostęp do Internetu,

 2. standardowy system operacyjny,

 3. standardowa przeglądarka internetowa,

 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 3  Regulamin usług COD

 1. COD świadczy usługi szkoleń on-line dla dzieci, rodziców oraz szkoleń online i stacjonarnych dla klientów (grup) biznesowych oraz indywidualne sesje coachingowe dla klientów indywidualnych lub biznesowych.

 2. Zamówienia zawierające szkolenia online lub produkty elektroniczne można składać bezpośrednio na stronie Sklepu poprzez dodanie produktu do koszyka.

 3. Zamówienia na indywidualne sesje coachingowe można składać za pośrednictwem Sklepu, a następnie telefonicznie lub mailowo ustalić dostępną datę lub skorzystać z zakładki Umów się. Potwierdzenie terminu jest przesyłane na adres e-mail podany w formularzu po zaksięgowaniu płatności.

 4. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak webinar, e-book, nagrania audio itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

 5. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 6. Składanie zamówień w sekcji Biznes na szkolenia grupowe nie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu i wymaga podpisania odrębnej umowy, która znajduje się pod adresem http://cod.biz.pl/umowa-szkoleniowa , która określa warunki realizacji usługi oraz płatności.

§ 4  Składanie zamówień

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia nie wiąże się z posiadaniem konta w sklepie. Sklep nie zakłada kont klientów.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, zakładki Umów się,  telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do realizacji usługi.

 6. Po złożeniu przez klienta zamówienia, klient opłaca zamówienie w formie przelewu za pomocą Przelewy24.pl lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego .

 7. W przypadku wybrania produktów z sekcji Dziecko oraz Rodzic Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy.

 9. Jeśli potrzebna jest faktura należy prawidłowo wypełnić sekcję Dane do faktury.

 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.pl . Płatności elektroniczne Przelewy24.pl obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, KRS: 301345068, kapitał zakładowy: 4 500 000 PLN wpłacony w całości.

§5 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§6 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@cod.biz.pl lub ewa.gard.wojn@cod.biz.pl

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§7 Reklamacje i odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa  ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 6. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne na: http://polubowne.uokik.gov.pl .

§8  Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zamówień, przesyłania newsletteru  oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://cod.biz.pl/polityka-prywatnosci

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 3. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm).

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 roku.